5a. Wenskaart Offerfeest
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Hindoe groep rond altaar
2005 Ohm teken
Concert 2011.2
Concert 2013 algemene repetitie Servische kerk.jpg
concert2010.la main tendue3.jpg
Davidsfonds.2.jpg
detail14
detail15
Detail16
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011 (2).jpg
Dialoogdag Lucerna 29 maart 2011.jpg
foto 25 maart 2010.jpg
Front5
front6.jpg
front7
front8
Jeugddag 11.11.2011.dialooggroep.1.jpg
Koran in moskee Genk.jpg
Lunch in Abrahamhuis.jpg
Marokkaans koor in protestantse kerk Interreligieus concert 2010.jpg
P6060013

Hervormngsdag (31 okt.)


Hervormingsdag is een herdenkingsdag dichtbij 31 oktober en bestaat uitsluitend in een aantal protestantse kerken. De dag staat in het teken van Maarten Luther, een Augustijner monnik, die op 31 oktober 1517 zich verzette tegen de Rooms-katholieke Kerk. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Kerk. In de 16de eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Op Hervormingsdag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking van Luther. Deze wilde de kerk terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. 

 

In de Rooms-katholieke Kerk van zijn dagen waren die elementen volkomen op de achtergrond geraakt. De paus en het kerkinstituut beheersten volledig het kerkelijk leven. De kerk was soms meer instrument voor machtspolitiek, dan middel tot verbreiding van het Evangelie van de persoon van Jezus Christus. Luther begon zijn verzet met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Deze stellingen worden in 1517 door Luther gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop van Johann Tetzel, een dominicaans priester. Luther werd immers geconfronteerd met mensen die hun zonden kwamen biechten en daarna hun aflaten lieten zien, zodat men hen geen boetedoening kon opleggen. Het was een vergeven van zonden door de paus, nog voor ze bij een priester gebiecht werden. Hiervoor was geen berouw nodig, het aankopen van de aflaat was voldoende. Luther wilde de misstanden aanklagen en ging ervan uit dat de paus de misbruiken van de aflaatverkoop zou veroordelen. Luther stuurde dus niet aan op een breuk met de kerk, maar op het uit de weg ruimen van misstanden.

Het staat historisch gezien niet vast of hij werkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, zoals wel eens wordt gesteld. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen).

 

Op Hervormingsdag wordt in de protestantse kerken veelal gepreekt uit de brieven van Paulus, in het bijzonder de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin de rechtvaardiging van de goddeloze centraal staat. De rechtvaardiging vormt het hart van de reformatorische theologie.

Binnen de Lutherse kerk wordt de reformatiedag beschouwd als een van de belangrijkste kerkelijke dagen. De zondag voor 31 oktober (of op de dag zelf, als het op een zondag valt) heet Reformatiezondag. Deze wordt niet echt als een feest beschouwd, wel als een herdenkingsdag en wordt in elk geval niét gevierd door calvinisten.


GEBED VAN LUTHER

God, laat mij sterk in het geloof staan en niet toegeven aan twijfel.
Niet omdat mijn gebed goed zou zijn, maar omdat gij de waarheid zijt.
Vader, bemoedig en versterk door uw heilig Woord de zwakke mens die ik ben.
Al te dikwijls valt het me zwaar uw wil voor mij te aanvaarden.
Geef mij de kracht u te gehoorzamen zodat ik niet aan droefheid ten prooi val.
Almachtige God, herinner er ons steeds aan
dat niemand ons kwaad kan berokkenen
zonder ook niet zichzelf schade toe te brengen.
Maak dat wij ertoe komen eerder te vergeven dan te slaan,
eerder ontferming te tonen dan haat.
Leer ons, Vader, ons niet op onszelf terug te trekken
of ons te beperken tot mooie ondernemingen;
maar alles van uw onvermoeibare goedheid te verwachten.
Dat we niet overspoeld worden door de droefheid van het leven
dat niet altijd met uw wil overeenkomt.
Laat veeleer uw barmhartigheid zich over geheel ons leven uitstrekken en het bevruchten.
Almachtige God, verleen dat we elke vorm van haat en tweedracht verwerpen,
als ware kinderen Gods samen te leven
en in volmaakte vriendschap niet ‘mijn’, maar ‘onze Vader’ te zeggen.

 Terug naar overzicht